Občianske združenie za zdravú spoločnosť

Občianske združenie SAMEDI SK realizuje projekty vzdelávania verejnosti v oblasti zdravotníctva v spolupráci s renomovanými odborníkmi, zabezpečuje prípravu a realizáciu projektov odborného vzdelávania v medicíne. Občianske združenie je financované z príspevkov členov, darov, výťažkov z organizovaných podujatí, 2% z daní od plátcov a pripravuje vzdelávacie projekty financované z eurofondov.


Projekty

Pojekt vzdelávanie pediatrov

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu zamestnancov zdravotníckych zariadení – pediatrov v klinickej praxi a v rezidentskom programe.

Doktor Stan

Projekt na festivale Pohoda zameraný na vzdelávnie verejnosti. V spolupráci s odborníkmi sme širokej verejnosti priniesli informácie a porozprávali sa o témach, ktoré ľudí zaujímajú.

Spolu môžeme

Projekt Spolu môžeme zameraný na zlepšenie informovanosti o ochorení a liečbe Sklerózy Multiplex, zdieľanie pocitov, názorov pacientov a prinášanie najnovších poznatkov.

Deň slnečníc 2018

Prvé celoslovenské stretnutie ľudí so sclerosis multiplex, ich rodín, priateľov a sympatizantov pod názvom „Spolu môžeme viac ...“.

Dokumenty a 2% z dane

PROJEKT VZDELÁVANIE PEDIATROV - Nové možnosti zvyšovania rozvoja kompetencií lekárov REALIZÁCIA - od 09/2018 do 06/2021

Hlavný finančný manažér – ide o interného zamestnanca, úväzok 0,15, počas realizácie projektu – 34 mesiacov. Popis činnosti –je zodpovedný za finančnú stránku projektu, zodpovedá za čerpanie projektu, za podávanie žiadostí o platbu, koordinuje finančného manažéra a iné činnosti. Minimálne kvalifikačné požiadavky - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekon. zamerania, min. 3 ročná finančná prax v projekte/projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov resp. v iných projektoch (v prípade hlavného finančného manažéra). Hodinová sadzba je stanovená 14€.

Finančný manažér - ide o interného zamestnanca, úväzok 0,15, počas realizácie projektu – 34 mesiacov. Popis činnosti –je zodpovedný za finančnú stránku projektu, zodpovedá za čerpanie projektu, za podávanie žiadostí o platbu a iné činnosti. Minimálne kvalifikačné požiadavky: minimálne 2 roky praxe v oblasti finančného riadenia a/alebo účtovníctva. Hodinová sadzba je stanovená 14€.

Administratívny pracovník - ide o interného zamestnanca, úväzok 0,15, počas realizácie projektu – 34 mesiacov. Popis činnosti - vykonáva administratívnu a odbornú podporu projektu, spracováva podklady na implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom projektu. Zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu, administratívnu prípravu a kontrolu podkladov do žiadosti o platbu, monitorovacích správ, zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku, administratívnu agendu (napr. spracovanie cestovných príkazov), zabezpečuje komunikáciu s účastníkmi aktivít a iné činnosti. Kvalifikačné požiadavky - stredoškolské vzdelanie, min. 2 ročná prax v oblasti administratívy. Hodinová sadzba je stanovená 9€.

Manažér monitorovania - ide o interného zamestnanca, úväzok 0,15, počas realizácie projektu – 34 mesiacov. Vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu, zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu a vypracovanie monitorovacích správ doplňujúcich monitorovacích údajov a informácií pre SO v rámci riadenia projektu a iných činností. Kvalifikačné kritériá - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, min. 1rok praxe v oblasti monitorovania a/alebo hodnotenia. Hodinová sadzba je stanovená 9€.

Vaše žiadosti prosím zasielajte na info@ozsamedi.sk Zároveň Vás prosíme v žiadosti uviesť - Týmto dávam súhlas spoločnosti OZ SAMEDI SK, na spracovanie mojich osobných údajov. Dáta budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov.

Údaje o spoločnosti:

Názov: Občianske združenie SAMEDI SK

IČO: 42354129

DIČ: 2120421996

Číslo účtu: SK39 1111 0000 0014 1185 4005

Email: info@ozsamedi.sk

Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 27.9.2013 pod číslom spisu VVS/1-900/90-42273

Kontakty

Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

IČO: 42354129

DIČ: 2120421996

Číslo účtu: SK39 1111 0000 0014 1185 4005

Email: info@ozsamedi.sk

Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 27.9.2013 pod číslom spisu VVS/1-900/90-42273

Členmi štatutárnych orgánov združenia sú:

Predseda Ing. Helena Šurinová

Člen výkonnej rady Ing. Mária Štecková

Člen výkonnej rady Ing. Michal Šurina

Predseda združenia Ing. Helena Šurinová

Dozorná rada doc. Miloš Jeseňák

Dozorná rada Mgr. Anna Kasardová PhD.

Dozorná rada Mgr. Silvia Šurinová

Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

IČO: 42354129

DIČ: 2120421996

Číslo účtu: SK39 1111 0000 0014 1185 4005

Email: info@ozsamedi.sk

Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 27.9.2013 pod číslom spisu VVS/1-900/90-42273

Predseda Ing. Helena Šurinová

Člen výkonnej rady Ing. Mária Štecková

Člen výkonnej rady Ing. Michal Šurina

Predseda združenia Ing. Helena Šurinová

Dozorná rada doc. Miloš Jeseňák

Dozorná rada Mgr. Anna Kasardová PhD.

Dozorná rada Mgr. Silvia Šurinová