Projekt Vzdelávanie pediatrov

Nové možnosti zvyšovania rozvoja kompetencií lekárov REALIZÁCIA - od 09/2018 do 10/2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Najnovšie princípy

Vzdelávacie moduly budú pripravené na základe najnovších a overených princípoch vzdelávania dospelých. Tieto programy sú zamerané hlavne na získavanie a zvyšovanie kompetencií.

„Hands-on“ workshopy

Dosiahnutie čo najvyššej efektivity vzdelávacích modulov bude podporené maximalizáciou aktívneho zapojenia samotných účastníkov modulov do vzdelávania ich účasťou na praktickom precvičovaní a „hands-on“ workshopov.

„Low teacher to learner“

Počas workshopov bude použitý prístup „low teacher to learner“, aby bolo naplno podporené získavanie vedomostí a precvičovanie kompetencií.

Interaktívne prednášky

V rámci modulov budú zaradené aj interaktívne prednášky, pretože sa predpokladá, že lekári - účastníci kurzu už majú určité skúsenosti v danej oblasti a môžu sa zo svojimi skúsenosťami podeliť a tým vzdelávať svojich kolegov.

„Peer-learning“

Pôjde o prednášku s inštruktorom, ktorý kedykoľvek v prípade potreby preberie funkciu moderátora a bude usmerňovať vzájomnú diskusiu účastníkov modulu, a v závere môže zhrnúť, aké zaujímavé a pre tému relevantné skúsenosti boli oddiskutované. Tento moderný spôsob výučby (odovzdávanie skúseností medzi kolegami ) sa nazýva peer-learning.

Modul 1

Endoskopia horného GITu

Gastrofibroskopia je endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika za účelom diagnostiky a liečby ochorení uvedených orgánov zavedením ohybného optického prístroja (gastrofibroskopu) cez ústa do žalúdka, resp. tenkého čreva). Modul poskytuje informácie o metodike vyšetrenia, indikáciách, kontraindikáciách a možnostiach využitia v širšej pediatrickej praxi u detí s poruchami trávenia a vstrebávania z tráviaceho traktu, bolesťami žalúdka, neprospievaním, opakovaným zvracaním a pod. Hlavným cieľom modulu endoskopia horného GITu je poskytnúť účastníkom najnovšie vedecké poznatky týkajúce sa vybraných ochorení tráviaceho traktu u detí, indikácií na endoskopické vyšetrenie horného GITu, metodiky, prípravy pacienta, benefitov vyšetrovacej metódy a rád pri riešení potenciálnych komplikácií počas výkonu. Taktiež je dôležité umožniť účastníkom praktický nácvik endoskopie pomocou simulátorov pod dohľadom skúsených inštruktorov.

 1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
 2. Inštruktáž – práca s endoskopom, manipulácia, dezinfekcia, údržba prístroja a príslušenstva.
 3. Základná metodika endoskopie horného GITu v pediatrii (simulátor).
 4. Indikácie a kontraindikácie endoskopického vyšetrenia horného GITu v pediatrii.
 5. Príprava, premedikácia, analgosedácia/celková anestézia pri endoskopických výkonoch.
 6. Interpretácia najčastejších nálezov pri endoskopii horného GITu – video ukážky s následnou interpretáciou nálezov.
 7. Najčastejšie komplikácie endoskopického vyšetrenia a ich manažment – interaktívna prednáška a peer-learning – učenie sa na „omyloch“ a chybách kolegov.
 8. Metodika bioptického odberu biologického materiálu počas endoskopie.
 9. Metodika endoskopickej hemostázy.
 10. Praktická činnosť – štandardizovaný pacient – nácvik získania informovaného súhlasu k výkonu, komunikácia s dieťaťom a rodičmi.
 11. Test.
 12. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.
 13. Metodika endoskopickej polypektómie.
 14. Metodika endoskopickej dilatácie stenóz.
 15. Perkutánna endoskopická gastrostómia.

Modul 2

Bronchoskopia

Bronchoskopia je endoskopické vyšetrenie priedušnice a priedušiek dolných dýchacích ciest za účelom ich vizualizácie, prípadne odobratia materiálu na ďalšie vyšetrenia, ktoré sa u detí zvyčajne vykonáva v celkovej anestézii. Ochorenia dýchacieho systému u detí sú jedny z najčastejších chorôb v pediatrii. Detailné vyšetrenie dýchacieho systému pomocou zobrazovacích metód, ako aj bronchoskopie umožňuje špecifikovať diagnózu hlavne u detí s opakovanými respiračnými problémami, často rezistentnými na liečbu alebo s nejasnou etio-patogenézou. Umožňuje odobratie materiálu na ďalšie vyšetrenie, či už bronchoalveolárnu laváž, kefkový ster alebo biopsiu sliznice dýchacích ciest. Modul poskytuje informácie o metodike vyšetrenia, indikáciách, kontraindikáciách a možnostiach využitia v širšej pediatrickej praxi.

 1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
 2. Poznámky k anatómii a rozmerom dýchacích ciest u detí.
 3. Vyšetrenie pred bronchoskopiou, indikácie bronchoskopie v pediatrii.
 4. Bronchoskopické vyšetrenie – metodika a priebeh.
 5. Prevencia a manažment komplikácií pri bronchoskopickom vyšetrení.
 6. Hodnotenie obštrukcie (veľkých) centrálnych dýchacích ciest.
 7. Interaktívna hodina – hodnotenie vedomostí pravda/nepravda (peer learning).
 8. Biopsia, brush a laváž – metodika, indikácie, prevedenie.
 9. Transbronchiálna biopsia – metodika, indikácie, prevedenie.
 10. Hands-on workshop – bronchoskopia krok za krokom.
 11. Hands-on workshop – intubácia, brush, biopsia.
 12. Test.
 13. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.

Modul 3

Kardiopulmonálna resuscitácia v pediatrii (KPR)

Kardiopulmonálna resuscitácia v pediatrii (deti od 1 mesiaca veku – novorodenecká resuscitácia je samostatná problematika) sa odlišuje od KPR dospelých z dôvodu určitých špecifík patologických procesov vedúcich k zlyhávaniu až zástave základných životných funkcií. U detí často vzniká sekundárne zastavenie obehu v dôsledku obehového alebo respiračného zlyhania (je častejšie), ako primárne zastavenie obehu spôsobené arytmiou. Zastavenie obehu pre asfyxiu, alebo respiračné zlyhávanie sú oveľa častejšie aj u mladých dospelých - napríklad pri traume, topení či intoxikáciách. Správne poskytnutie podpory základných životných funkcií a kardiopulmonálnej resuscitácie je potrebné opakovane precvičovať a tiež aj prispôsobiť vzdelávanie v tejto oblasti novým odporúčaniam odborných spoločností, ktoré sa menia a upravujú na základe výsledkov rozsiahlych štúdií. Modul KPR je vhodný pre zdravotníckych profesionálov, ktorí pracujú bezprostredne s detským pacientom – lekári, sestry a pomocný zdravotný personál. Ciele modulu KPR sú poskytnúť najnovšie informácie o štruktúrovanom ABCDE prístupe k hodnoteniu stavu dieťaťa v kritickom stave, manažmente kriticky chorého dieťaťa do príchodu erudovanej pomoci, podporiť a zlepšiť prácu a komunikáciu tímov pre KPR pediatrických pacientov.

 1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
 2. Postupy kardiopulmonálnej resuscitácie u detí, použitie AED (automatického externého defibrilátora) (teoretická prednáška, simulácia).
 3. Identifikácia a manažment kriticky chorého dieťaťa, ktoré potrebuje bezodkladnú resuscitáciu.
 4. Hands on - Skill stanica – workshopy s inštruktorom zamerané na precvičovanie procedurálnych zručností – manažment dýchacích ciest intubácia, bag-mask ventilácia, intraoseálny prístup, intravenózny prístup, bezpečná defibrilácia.
 5. Identifikácia pacientov s kardiopulmonálnou zástavou a začatie KPR do 10 sec.
 6. Zásady tímovej spolupráce pri KPR dieťaťa (teoretická prednáška).
 7. Zásady tímovej spolupráce pri KPR dieťaťa (simulácia).
 8. Rozdiely medzi respiračným distresom a respiračným zlyhaním.
 9. Hands on - Skill stanica – workshopy s inštruktorom zamerané na precvičovanie procedurálnych zručností – intraoseálny prístup, intravenózny prístup, bezpečná defibrilácia.
 10. Včasné intervencie pre respiračný distres a zlyhanie (teoretická prednáška a simulácia).
 11. Diferenciácia medzi kompenzovaným a dekompenzovaným šokom.
 12. Včasné intervencie pri šoku (simulácia).
 13. Diferenciácia medzi stabilnými a nestabilnými pacientmi s arytmiou.
 14. Klinická charakteristika instability pacienta s arytmiou (simulácia).
 15. Postresuscitačná starostlivosť.
 16. Test.
 17. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.

Modul 4

Polysomnografia v detskom veku

Spánok je nutný pre každodennú regeneráciu schopnosti mozgu vykonávať kognitívne činnosti a riadiť organizmus ako celok. Spánok má význam pre synaptickú plasticitu, správnu funkciu endokrinného systému a imunitných kompetencií organizmu. Podľa rôznych štúdií sa poruchy spánku u detí a dorastu vyskytujú u 30% a ich prevalencia v pediatrickej populácii stúpa. Dôsledkom porúch spánku u detí sú poruchy ich správania, hyperreaktivita, zhoršené kognitívne funkcie, ktoré sa odrazia i horším prospechom v škole a emocionálnymi problémami detí a dorastu. V neposlednom rade, spánková deprivácia môže ovplyvňovať aj rodičov dieťaťa. Poruchy dýchania v spánku u detí sú tiež častým problémom, od najzávažnejšieho prejavu tejto poruchy – syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa v spánku, cez obštrukčné apnoe, a iné typy apnoických epizód po pavor nocturnus, či nočné pomočovanie. Cieľom modulu je poskytnúť dôležité informácie o symptómoch a príznakoch porúch spánku u detí, dôsledkoch týchto ochorení a možnostiach polysomnografického vyšetrenia – jeho technológii, indikáciách pre polysomnografické vyšetrenie u detí. Cieľom modulu je poskytnúť základné informácie a precvičiť základné zručnosti potrebné pre pediatrické polysomnografické vyšetrenie.

 1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
 2. Fyziológia a maturácia spánkového vzoru u detí a dorastu.
 3. Patofyziológia porúch dýchania v spánku u detí.
 4. Indikácie polysomnografického vyšetrenia u pediatrických pacientov.
 5. Základné rozdiely porúch spánku u dospelých a detí.
 6. Identifikácia a minimalizácia potenciálnych technických problémov počas polysomnografického vyšetrenia v pediatrii.
 7. Hands-on – praktický nácvik naloženia snímačov a príprava zariadenia na snímanie pri polysomnografickom vyšetrení.
 8. Hands – on - precvičovanie hodnotenia normálnych a patologických polysomnografických záznamov.
 9. Praktické cvičenie – rozpoznávanie fáz spánku a EEG zmien u detí.
 10. Praktické cvičenie – rozpoznávanie arytmií typických pre pediatrických pacientov.
 11. Terapeutický prístup k poruchám spánku u detí – bez patológie dýchania.
 12. Terapeutický prístup k poruchám spánku u detí – s patológiou dýchania.
 13. Test.
 14. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.

Modul 5

Kardiodiagnostika

Pohybová aktivita je nevyhnutná pre zdravý vývoj dieťaťa, avšak čoraz viac detí sa venuje pravidelne organizovanej športovej činnosti 3 a viac krát do týždňa, pričom vždy je potrebné, hlavne u detí, ktoré sa venujú vrcholovému športu zhodnotiť stav kardiovaskulárneho systému. Nielen z dôvodu rizika náhlej srdcovej smrti u športovcov, ktorá je mediálne známou témou, ale aj z dôvodu, že ochorenia srdca, ktoré sa doposiaľ u dieťaťa neprejavili prítomnosťou symptómov a príznakov sa môžu manifestovať v dôsledku kombinácie zvýšenej zážaťe srdca a nálože katecholamínov, ktoré sa počas záťaže uvolňujú. V rámci kardiodiagnostiky ide predovšetkým o prevenciu a vyhľadávanie detí s potenciálnym rizikom ako sú štrukturálne ochorenia srdca a poruchy elektrofyziológie myokardu a jeho prevodového systému.

 1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
 2. Charakteristika štrukturálnych a funkčných ochorení srdca vo vzťahu k športovej medicíne (hypertrofická KMP, dilatačná KMP, anomálie koronárnych artérií, obštrukcia výtokového traktu ľavej komory, syndróm Marfan, prolaps mitrálnej chlopne, arytmogénny dysplázia pravej komory, stavy po chirurgickej liečbe vrodených chýb srdca).
 3. ECHO – echokardiografické nálezy pri uvedených štrukturálnych a funkčných ochoreniach srdca.
 4. Špecifiká elektrokardiografie v detskom veku.
 5. Elektrofyziologická dysfunkcia ako riziko v športovej medicíne – syndróm dlhého QT, syndróm krátkeho QT, syndrómy preexcitácie, Brugada syndróm a katecholamínmi vyvolaná polytopná komorová tachykardia – príčíny, manifestácia na EKG.
 6. Hands-on – hodnotenie EKG záznamov detských pacientov s fyziologickými a patologickými nálezmi.
 7. Iné rizkové diagnózy v kardiodiagnostike športovcov – primárna pľúcna hypertenzia, vplyv liekov a stimulačných látok na myokard a jeho prevodový systém.
 8. Postup odberu anamnézy v telovýchovnom lekárstve.
 9. Fyzikálne vyšetrenie srdca (simulátor Harvey, simulátor KyotoKagaku).
 10. Indikácie a metodika kardiopulmonálnych funkčných testov v telovýchovnom lekárstve.
 11. Test.
 12. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.

Modul 6

Sledovanie ciliárnej aktivity respiračného traktu (CILIE)

Mukociliárny transport predstavuje spolu s kašľovým reflexom najdôležitejší obranný mechanizmus dýchacích ciest, ktorý efektívne odstraňuje z dýchacích ciest hlien a škodliviny, ktoré naň priľnú, a to synchronizovaným kmitaním cílií respiračného epitelu v periciliárnej tekutine. Takto sa dosahuje plynulý pohyb hlienu po povrchu sliznice dýchacích ciest orálnym smerom, odkiaľ môže byť vykašľaný, alebo prehltnutý. Vrodené, alebo získané poruchy ciliárneho aparátu u detí sú častou príčinou rekurentných a na liečbu rezistentných zápalových ochorení v horných a dolných dýchacích cestách, preto ich včasná diagnostika má nesmierny význam. Najmodernejšie trendy vo výskume ciliárneho aparátu potvrdili, že ciliárnu aktivitu je možné sledovať v bioptických vzorkách detských pacientov odobratých buď počas bronchoskopického vyšetrenia z dolných dýchacích ciest, alebo miniinvazívne kefkovým sterom nosovej sliznice, kde po prenesení do vhodného média je možné sledovať kinetiku riasiniek a kvanitfikovať parametre ciliárnej aktivity pomocou vysokorýchlostnej kamery a softvéru špeciálne vyvinutého na tento účel. Vzdelávacím cieľom modulu „Cílie“ je poskytnúť účastníkom najnovšie teoretické poznatky o fyziológii a patofyziológii ciliárneho aparátu, primárnych a sekundárnych ciliopatiách, možnostiach ich diagnostiky u pediatrických pacientov s dôrazom na vyšetrenie kinetiky cílií najmodernejšími postupmi.

 1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
 2. Fyziológia a patofyziológia mukociliárneho klírensu.
 3. Primárne a sekundárne ochorenia ciliárneho aparátu, ich prejavy a dôsledky.
 4. Možnosti vyšetrenia ciliárneho aparátu.
 5. Metodika odberu biologického materiálu na vyšetrenie kineticky cílií.
 6. Hands-on – nácvik odberu a spracovania vzoriek respiračného epitelu na modeloch u morčiat.
 7. Hands-on – nácvik sledovania ciliárnej aktivity na vzorkách respiračného epitelu vysokorýchlostnou kamerou.
 8. Hodnotenie a interpretácia výsledkov ciliárnej kinetiky vyšetrovanej vysokorýchlostnou kamerou a softvérom.
 9. Test.
 10. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/272/2018